Beleidsplan

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doel

De Stichting Jazz in Motion heeft ten doel:

  • de ondersteuning, ontwikkeling en promotie van muzikale evenementen en activiteiten van Yuri Honing en Joost Lijbaart;
  • en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie en visie

De missie van Jazz in Motion is het maximaal verdiepen van de kunst, en deze op het wereldtoneel presenteren. Dat wil zeggen: De inspiratie zoeken bij elkaar en in nieuwe samenwerkingen, en de resulterende muziek een zo’n groot mogelijk podium geven, zowel fysiek als online. Een duidelijk signatuur uitdragen in haar muziek en deze alom verdiepen en vernieuwen. De stichting streeft naar het leveren van een significante bijdrage aan het culturele landschap van Nederland en het jazzlandschap wereldwijd het de groepen die onder haar vallen.

Inkomsten en uitgaven

De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit publieksinkomsten, subsidies en donaties. De uitgaven betreffen de gages van de musici en ondersteunende functies (zakelijk leiding, management, techniek, regie en PR) ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten.

Fair Practice Code

Jazz in Motion werkt zowel zakelijk als artistiek met langdurige samenwerkingsverbanden. Op jaarbasis wordt altijd gekeken hoeveel concerten musici gespeeld hebben en hoe zij hiervoor zijn beloond. Omdat sommige concerten niet betalen (zoals TV optredens of een promotioneel concert op de Uitmarkt)  en andere concerten op grotere festivals meer betalen streven wij naar een beloning van minimaal 300 euro per musicus per concert. Zakelijk en artistiek werk wordt betaald via een redelijk maatschappelijk conform uren tarief.

Onkostenvergoeding

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Opheffing

Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

Integriteitseisen

Alle betrokkenen (bestuursleden, medewerkers en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteitseisen.

Administratieve verplichtingen

De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt welke kosten zijn gemaakt.

Beleidsplan 2021-2024

Download het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag vind u een overzicht van het door de stichting behaalde resultaten. Download het bestuursverslag van 2020.

Financiële verantwoording

In onze jaarrekening kunt u onze financiën inzien en de toelichting hierop terugvinden. Download de jaarrekening van 2020.